Tag Archives: Phonics Games Kids Cant Resist K-2

Phonics Games Kids Cant Resist K-2

Cuốn sách gồm có Bảng chữ cái súp, Tìm kiếm phụ âm hộp ngũ cốc, Clown Slide Blends, Flip Flapjacks nguyên âm. . . . Trẻ em sẽ kêu gọi những trò chơi và hoạt động dễ dàng và không thể cưỡng lại này để dạy và củng cố nhận dạng bảng chữ cái, phụ […]