Tag Archives: Disney Learning – Phonics and reading (Ages 5-7)

Disney Learning – Phonics and reading (Ages 5-7)

Bộ sách này là tuyệt vời cho lớp đầu tiên. Đó là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho giáo viên và phụ huynh homeschool. Nó có 32 trang được tuần tự theo kỹ năng. Sách bài tập xây dựng kỹ năng này bao gồm các kỹ năng Đọc quan trọng nhất trong Lớp Một […]