Now I know my colors, shapes and patterns

Now I Know My Colors, Shapes & Patterns Learning Mats, Grades PreK-1
Hơn 50 tờ hoạt động hai mặt giúp trẻ học và nắm vững các khái niệm sớm tức thì, có hệ thống và hấp dẫn Những tấm thảm hoạt động sẵn sàng này mang đến cho trẻ nhỏ sự tập trung cần thiết để học các khái niệm sớm và phát triển các kỹ năng vận động tinh. Mỗi tấm thảm hai mặt nhắm vào một trong tám màu cơ bản và tám hình dạng.

BA MẸ ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH CHO CON